Mesures anti-electrocució per l'avifauna en suports de línies elèctriques

Una de les causes més freqüents de mortaldat no natural en l'avifauna resideix en l'electrocució de les aus en els suports de les línies elèctriques, fins al punt de suposar actualment el principal problema de conservació per a diverses de les espècies incloses en el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades.

Existeix l’agreujant de que el grau real d'afecció és més gran que el conegut, pel fet qual moltes de les aus afectades no poden comptabilitzar-se adequadament per falta de coneixement d'aquesta circumstància i difícil accés i control a les àrees afectades.

De la mateixa manera, algunes espècies com la cigonya utilitzen els suports elèctrics per nidificar-hi, circumstància que provoca un greu perill d'electrocució per a elles, alhora que pot provocar talls d'energia degut a que les branques del niu entren en contacte amb el cablejat de la línia.

Per tant, l'elevat nombre anual de morts d'aus a causa d'aquesta problemàtica afecta directament les infraestructures de les empreses elèctriques, ja que les incidències relacionades amb l'electrocució d'una au poden comportar el tall de subministrament elèctric a la zona amb les consegüents pèrdues econòmiques derivades, a més de suposar un greu risc de ser un focus d'incendi si l'au cau a terra.

Per combatre aquesta problemàtica, Birding Natura ha dissenyat i creat uns nous dispositius anti-electrocució i anti-posada amb l'objectiu principal de millorar l'efectivitat de les solucions actuals i poder aconseguir una millor cohabitació entre les aus i les línies elèctriques.

A causa de la gran diversitat d'aus que s'electrocuten i de la diferent tipologia de suports on es produeix, s'ha creat una solució de baix cost, fàcil instal·lació i amb una gran versatilitat, a diferència de les tècniques i dispositius utilitzats actualment.

Les mesures anti-electrocució consten d'un dispositiu anti-posada situat a les zones més conflictives dels suports per evitar l'electrocució i la nidificació format per un perfil rectangular en el qual es fixen unes varetes de fibra de vidre, i d'un posador en forma de "T" situat a la part superior dels suports.

Per al correcte desenvolupament d'aquests dispositius, s'han realitzat proves d’investigació al CRFS de Vallcalent amb diferents espècies d'aus per analitzar i testar les mesures anti-electrocució. De la mateixa manera, s'han realitzat proves de camp instal·lant les mesures en diferents tipus de suports elèctrics per a comprovar-ne la seva viabilitat en un entorn real.

Fitxa tècnica
Ficha técnica medidas anti-electrocución[...]
Documento Adobe Acrobat [2.3 MB]
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Birding Natura Innovacions S.L.